KoeMonitor: Integraal borgingssysteem voor de melkveehouderij

Producenten van voedingsmiddelen moeten aan wettelijke eisen voldoen. Die zijn vastgelegd in nationale en Europese verordeningen. Voor melkveehouders en zuivelondernemingen geldt onder meer de EU-hygiëneverordening 853/2004, die gezondheidsvoorschriften voor de productie van rauwe melk bevat. De zuivelsector heeft ook te maken met de Officiële Controle Verordening (OCR) 2017/625. Die schrijft voor waaraan de officiële controle van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong moet voldoen.

Daarnaast geeft KoeMonitor invulling aan nationale wetgeving, zoals bepaalde onderdelen van de Regeling houders van dieren, de Regeling diergeneesmiddelen en de Regeling Diergeneeskundigen. Alle onderdelen van KoeMonitor samen geven invulling aan de borging.

Bovenwettelijk is de WelzijnsMonitor in KoeKompas. KoeKompas is het managementsysteem dat de diergezondheid, het dierenwelzijn en de mogelijke risico’s voor diergezondheid op het melkveebedrijf in kaart brengt. Daarmee kan invulling worden gegeven aan het wettelijk vereiste bedrijfsgezondheidsplan. Met behulp van KoeKompas kan de dierenarts adviezen geven.

Beschikbaar voor zuivelondernemingen

ZuivelNL stelt KoeMonitor beschikbaar aan zuivelondernemingen en melkveehouders in Nederland. Zuivelondernemingen bepalen zelf of zij KoeMonitor willen gebruiken. In dat geval volgen zij de in KoeMonitor beschreven werkwijze.

Uit de EU-hygiëneverordening 853/2004

Gezondheidsvoorschriften voor de productie van rauwe melk. Rauwe melk moet afkomstig zijn van dieren:

  • die geen symptomen vertonen van een besmettelijke ziekte die via melk op de mens kan worden overgebracht;
  • die in een goede algemene gezondheidstoestand verkeren, geen ziekteverschijnselen vertonen die zouden kunnen resulteren in besmetting van de melk en, in het bijzonder, niet lijden aan aandoeningen van de voortplantingsorganen waarbij afscheiding plaatsvindt, aan darmontsteking waarbij diarree en koorts optreden of aan een zichtbare uierontsteking;
  • die geen uierlaesies vertonen waardoor de melk kan worden aangetast,
  • waaraan geen verboden stoffen of producten zijn toegediend of die geen illegale behandeling in de zin van Richtlijn 96/23/EG hebben ondergaan;
  • waarvoor in het geval van toediening van toegestane stoffen of producten de daarvoor voorgeschreven wachttijd in acht is genomen.

De rauwe melk van dieren die niet voldoen aan de hierboven vermelde voorschriften mag niet voor menselijke consumptie worden gebruikt.

Inzicht in bedrijfsvoering, risico’s en effectiviteit van verbetermaatregelen

KoeMonitor geeft op praktische wijze de status weer van de diergezondheid, het dierenwelzijn en borgt de voedselveiligheid van de melk op onafhankelijke wijze. Met KoeMonitor als integraal borgingssysteem voldoen melkveehouders en zuivelondernemingen aantoonbaar aan eisen vanuit wet- en regelgeving en bovenwettelijke eisen van afnemers en derde landen.

Efficiënte werkwijze

KoeMonitor bundelt het Periodiek Bedrijfsbezoek (PBB), de Continue Diergezondheidsmonitor (CDM), KoeKompas en andere management- en borgingssystemen. Hierdoor ontstaat een efficiëntere en transparantere werkwijze voor melkveehouders, dierenartsen en de zuivelindustrie.

Rollen en criteria dierenartsen

De dierenarts heeft een belangrijke adviserende en controlerende rol in KoeMonitor. Voor KoeAlert geldt een controlerende rol in het kader van Officiële Controle Verordening 2017/625. Voor KoeKompas geldt dat de dierenarts een adviserende rol heeft. Dierenartsen hebben zelf de keuze welke rol zij willen vervullen.

Dierenartsen moeten afhankelijk van hun activiteiten verschillende registraties en overeenkomsten hebben.

Voor KoeAlert geldt een inschrijving in het SGD-register ‘Geborgde Rundveedierenarts’. Ook moet de dierenarts een gebruikersovereenkomst ‘KoeAlert-applicatie’ met ZuivelNL hebben voor toegang tot de applicatie.

Voor KoeKompas geldt een kwalificatie opleiding Integraal Koe Management. Dierenartsen met deze kwalificatie staan in het IKM-register.

Overzicht uitvoering onderdelen KoeMonitor

Het overzicht betreft de situatie in het geval van een KoeData-status A.
Meer informatie is terug te vinden bij het betreffende onderdeel.
* Het wettelijk verplichte bedrijfsbehandelplan moet apart worden opgesteld binnen de daarvoor geldende termijn van 12 maanden.