Borging
diergezondheid,
dierenwelzijn,
voedselveiligheid

Objectieve data diergezondheid

Elk kwartaal inzicht in diergezondheid

Herkennen Attentiekoeien

Borging leveren melk van gezonde koeien

Management-
systeem

Inzicht in stand van zaken en mogelijke risico’s

KoeMonitor: integraal borgingssysteem voor de melkveehouderij

Producenten van voedingsmiddelen moeten aan wettelijke eisen voldoen. Die zijn vastgelegd in nationale en Europese verordeningen. Voor melkveehouders en zuivelondernemingen geldt onder meer de EU-hygiëneverordening 853/2004, die bevat gezondheidsvoorschriften voor de productie van rauwe melk. De zuivelsector heeft ook te maken met de Officiële Controle Verordening (OCR) 2017/625. Die schrijft voor waaraan de officiële controle van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong moet voldoen.

Met KoeMonitor wordt voldaan aan de Europese verordeningen. Ook geeft KoeMonitor invulling aan nationale wetgeving en aan een aantal bovenwettelijke eisen van zuivelondernemingen. KoeMonitor bestaat uit drie onderdelen: KoeData, KoeAlert en KoeKompas.

 

Lees verder

Toelichting KoeMonitor

In het kort

KoeData

Elk kwartaal inzicht in de diergezondheid

KoeData-score (geautomatiseerd) op basis van de ontwikkeling van elf kengetallen.

KoeAlert

Herkennen van attentiekoeien

En borgt dat alleen melk van gezonde koeien wordt geleverd aan en verwerkt door een levensmiddelenbedrijf.

KoeKompas

Managementsysteem

Managementsysteem dat de diergezondheid, het dierenwelzijn en de mogelijke risico's op het melkveebedrijf in kaart brengt. Het kan daarmee invulling geven aan het wettelijk vereiste bedrijfsgezondheidsplan.

Veelgestelde vragen

KoeMonitor is een systematiek om de diergezondheid, het dierenwelzijn en de voedselveiligheid in de melkveehouderij te borgen.

KoeMonitor is een systematiek die

  • én invulling geeft aan de wettelijke eisen zoals gesteld in de EU-hygïeneverordening, de Officiële Controle Verordening en in nationale wetgeving;
  • én die de bestaande instrumenten bundelt, waardoor overlap verdwijnt en het voor melkveehouders, dierenartsen, zuivelondernemingen, afnemers, en toezichthouders overzichtelijker wordt.

Dat hangt van de leveringsvoorwaarden van de zuivelonderneming af. Als een melkveehouder levert aan een zuivelonderneming die KoeMonitor gaat toepassen, zal KoeMonitor voor hem/haar gaan gelden.

Met KoeMonitor kan de melkveehouder aantonen dat hij/zij voldoet aan de wet- en regelgeving op gebied van diergezondheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid.

Daarnaast maakt KoeMonitor de borging van diergezondheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid op het melkveebedrijf inzichtelijker en efficiënter, omdat de overlap tussen de bestaande instrumenten verdwijnt. In KoeMonitor hebben de afzonderlijke onderdelen elk een eigen functie maar vormen ze een samenhangend geheel.

Met KoeMonitor kan zijn klant, de melkveehouder, aantonen dat hij/zij voldoet aan de wet- en regelgeving op gebied van diergezondheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid.

Daarnaast maakt KoeMonitor de borging van diergezondheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid op het melkveebedrijf inzichtelijker en efficiënter, omdat de overlap tussen de bestaande instrumenten verdwijnt.

Een melkveehouder die voldoet aan KoeMonitor voldoet aan de wettelijke eisen en behoudt daarmee de zekerheid dat zijn zuivelonderneming de melk kan blijven afnemen.

Het is aan de individuele zuivelonderneming zelf om te bepalen of zij het verschil tussen goed en minder presterende bedrijven tot uitdrukking wil brengen bij voorbeeld in de melkprijs.

In KoeMonitor krijgt elk melkveebedrijf minimaal tweemaal per jaar bezoek van de dierenarts. Eenmaal om de jaarlijkse KoeAlert-beoordeling uit te voeren (zodat de veehouder kan aantonen dat hij alleen melk van gezonde koeien levert aan de fabriek, zoals de EU-hygiëneverordening eist) en eenmaal om een KoeKompas uit te voeren (inclusief het op te stellen wettelijk vereiste bedrijfsgezondheidsplan).

Uiteraard hangt het van de bedrijfssituatie af of de dierenarts vaker op het bedrijf moet komen. Als uitslagen van KoeData daar aanleiding toe geven of als er een signaal komt uit KoeAlert dat het niet goed gesteld is met de diergezondheid of het dierenwelzijn, zal de dierenarts bijvoorbeeld een extra KoeAlert-beoordeling moeten uitvoeren of een signaalgestuurd bezoek aan het bedrijf moeten brengen.

Alleen als de een-op een dierenarts van de melkveehouder gekwalificeerd is om een KoeAlert-beoordeling uit te voeren én gekwalificeerd is om een KoeKompas uit te voeren kan de veehouder beiden bezoeken laten combineren.

KoeMonitor wordt voortdurend doorontwikkeld en zal dus nooit af zijn. Overheden, toezichthouders en afnemers van zuivelproducten stellen namelijk steeds weer nieuwe eisen aan voedingsproducten en aan de manier waarop die worden gemaakt. Om ook in de toekomst zuivelproducten te kunnen blijven leveren, willen we een efficiënt en flexibel systeem waarmee we kunnen inspelen op veranderende eisen.

Minimaal eenmaal per jaar beoordeelt een dierenarts het melkveebedrijf op drie aspecten:

  1. het herkennen van alle aanwezige attentiekoeien.
  2. het aantoonbaar uithouden van de melk van deze koeien.
  3. ook wordt, op basis van het aantal attentiekoeien, bekeken of de diergezondheidssituatie op het melkveebedrijf aanleiding is voor een signaal gestuurd bedrijfsbezoek.

Nee, KoeAlert hoeft niet door de één op één dierenarts te worden uitgevoerd maar dat mag wel. De dierenarts heeft de keuze om zich te laten opleiden tot KoeAlert-beoordelaar.

Voor het uitvoeren van een KoeAlert dient u een dierenartspraktijk te selecteren in de KoeAlert-applicatie.
Melkveehouders hebben toegang tot de KoeAlert-applicatie via melkweb (FrieslandCampina) of Z-net (overige zuivelondernemingen).
Neem contact op met uw dierenarts als u de dierenartspraktijk niet kunt selecteren. Uw dierenarts kan via info@zuivelnl.org een gebruikersovereenkomst voor de KoeAlert-applicatie aanvragen. Nadat een ondertekende versie van de dierenarts is ontvangen wordt hij/zij aan de lijst om te selecteren toegevoegd.

Ja dat mag mits de dierenarts hiervoor gekwalificeerd is.

KoeMonitor kan onderdeel zijn van het kwaliteitssysteem van een zuivelonderneming. De zuivelonderneming heeft met de melkveehouder geregeld hoe met de privacy van data wordt omgegaan. Een melkveehouder kan bij zijn zuivelonderneming navragen hoe dit is geregeld.

Alleen de melkveehouder en de zuivelonderneming hebben toegang tot hun eigen informatie in KoeMonitor. Daarnaast geeft de melkveehouder de dierenarts die KoeKompas en/of KoeAlert uitvoert, toegang tot de gegevens die ze samen verzamelen.