KoeKompas: inzicht in diergezondheid, dierenwelzijn en mogelijke risico’s

KoeKompas is een managementsysteem dat de diergezondheid, het dierenwelzijn en de mogelijke risico’s op het melkveebedrijf in kaart brengt. Het kan daarmee invulling geven aan het wettelijk vereiste bedrijfsgezondheidsplan. KoeKompas laat zien wat goed gaat, waar mogelijke risico’s liggen en wat nog beter kan in de technische bedrijfsvoering.

De scores binnen KoeKompas geven een risico-inventarisatie en dienen, samen met de overige gegevens van het bedrijf, als ondersteuning voor het geven van adviezen. Er zijn vanuit KoeMonitor geen consequenties aan de score op de 7 categorieën in KoeKompas.

Werkwijze KoeKompas

KoeKompas is een praktisch instrument voor de melkveehouder en dierenarts om de kwaliteit van melk, diergezondheid en welzijn te evalueren en verbeteren. Jaarlijks wordt op elk melkveebedrijf KoeKompas uitgevoerd door een geborgde dierenarts die de opleiding voor KoeKompas heeft afgerond en geregistreerd staat bij de Stichting Zuivelplatform. De melkveehouder en de dierenarts inventariseren samen 7 categorieën:

  • Melken
  • Voeding & water
  • Huisvesting
  • Dierenwelzijn
  • Werkroutines
  • Dierziekte-incidentie
  • Jongvee-opfok

Met behulp van 40 risico-controlepunten, verdeeld over de 7 categorieën, wordt de aanwezigheid van mogelijke risico’s geïnventariseerd. De meetpunten worden gescoord op een schaal lopend van 5 (risicoarm) tot 1 (risicovol). Door de punten op de assen met elkaar te verbinden ontstaat een vlak in het spinnenweb. Hoe groter het gekleurde vlak, hoe risicoarmer het bedrijf is ingericht.

De veehouder ontvangt als rapportage de figuur van KoeKompas, de scorelijst en een kort verslag met een toelichting op de inventarisatie. Op basis daarvan geeft de dierenarts passende adviezen waar verbeteringen mogelijk zijn en worden actiepunten benoemd.

Door KoeKompas jaarlijks te herhalen ontstaat een verbetercyclus aan de hand van een actuele risico-inventarisatie en evaluatie van de melkkwaliteit, de diergezondheid en het welzijn van de veestapel.

Bedrijfsgezondheidsplan

Met KoeKompas kan de melkveehouder ook invulling geven aan de eisen van het wettelijk verplichte bedrijfsgezondsheidsplan (BGP). Vereisten zijn dan dat:

  • de melkveehouder KoeKompas binnen 12 maanden na het laatste BGP/KoeKompas laat opstellen;
  • de een-op-een dierenarts KoeKompas ondertekent.

WelzijnsMonitor

Als resultaat van het opstellen van KoeKompas ontvangt de veehouder ook een rapportage van de WelzijnsMonitor. Dit is een meting van het welzijn van de veestapel. Deze monitor is een praktische invulling van de Welfare Quality®-standaard.

Noot: Het bedrijfsbehandelplan maakt geen onderdeel uit van KoeMonitor en moet ook worden opgesteld met dierenarts.

Informatie voor melkveehouder

 

U bent als veehouder zelf verantwoordelijk voor het tijdig inplannen van een afspraak met uw dierenarts. Wanneer u KoeKompas wilt gebruiken als bedrijfsgezondsheidsplan (BGP) bent u verplicht deze binnen 12 maanden te laten opstellen. Zo niet, dan is de frequentie afhankelijk van de eisen van uw zuivelonderneming.

 

KoeKompas moet uitgevoerd worden door een IKM-opgeleide dierenarts (Integraal Koe Management). Als uw een-op-een dierenarts dat niet is, moet u een dierenarts vragen die wel IKM-opgeleid is. Als u KoeKompas inzet als bedrijfsgezondsheidsplan (BGP) moet deze wel mede-ondertekend worden door uw een-op-een dierenarts.

 

U moet als melkveehouder voorafgaand aan een KoeKompas-bezoek zelf het ‘veehouders-deel’ aanleveren.

 

Tijdens een KoeKompas-bezoek loopt de dierenarts een ronde over uw bedrijf. Het handboek KoeKompas dient als richtlijn voor de dierenarts om het bedrijf zo volledig mogelijk te kunnen inventariseren. Na de bedrijfsronde wordt alle informatie online verwerkt en krijgt u aansluitend adviezen passend bij de doelstellingen van uw melkveebedrijf.

 

Nee, aan de uitkomsten van de KoeKompas-score zijn geen consequenties verbonden. KoeKompas is een managementinstrument om mogelijke risico’s te inventariseren. Dit is bedoeld als hulpmiddel en niet om op te worden afgerekend.

Informatie voor dierenarts

 

Nee, er zijn geen consequenties verbonden aan de uitkomsten van de KoeKompas-score. KoeKompas is een managementinstrument om mogelijke risico’s te inventariseren. Het is bedoeld als hulpmiddel en niet om op te worden afgerekend.

De scores geven een risico-inventarisatie en dienen, samen met de overige gegevens van het bedrijf, als ondersteuning voor het geven van adviezen. Er zijn en blijven vanuit KoeMonitor geen consequenties aan de score op de 7 categorieën in KoeKompas.

Wilt u deelnemen aan de IKM-training (Integraal Koe Management) om het certificaat voor KoeKompas te behalen? Neem dan contact op met ICOVet: ikm@icovet.nl.

 

U mag als dierenarts een KoeKompas uitvoeren als u IKM-getraind bent (Integraal Koe Management). Wilt u deelnemen aan de IKM-training om het certificaat voor KoeKompas te behalen? Neem dan contact op met ICOVet: ikm@icovet.nl.

 

Nee, u mag dat als individuele dierenarts zelf bepalen.

Wilt u deelnemen aan de IKM-training (Integraal Koe Management) om het certificaat voor KoeKompas te behalen? Neem dan contact op met ICOVet: ikm@icovet.nl.