KoeKompas: inzicht in diergezondheid, dierenwelzijn en mogelijke risico’s

KoeKompas is een managementsysteem dat de diergezondheid, het dierenwelzijn en de mogelijke risico’s op het melkveebedrijf in kaart brengt. Het kan daarmee invulling geven aan het wettelijk vereiste bedrijfsgezondheidsplan. KoeKompas laat zien wat goed gaat, waar mogelijke risico’s liggen en wat nog beter kan in de technische bedrijfsvoering.

De scores binnen KoeKompas geven een risico-inventarisatie en dienen, samen met de overige gegevens van het bedrijf, als ondersteuning voor het geven van adviezen. Er zijn vanuit KoeMonitor geen consequenties aan de score op de zeven categorieën in KoeKompas.

Werkwijze KoeKompas

KoeKompas is een praktisch instrument voor de melkveehouder en dierenarts om de kwaliteit van melk, diergezondheid en welzijn te evalueren en verbeteren. Jaarlijks wordt op elk melkveebedrijf KoeKompas uitgevoerd door een geborgde dierenarts die de opleiding voor KoeKompas heeft afgerond en geregistreerd staat bij de Stichting Zuivelplatform. De melkveehouder en de dierenarts inventariseren samen zeven categorieën: melken, voeding & water, huisvesting, dierenwelzijn, werkroutines, dierziekte-incidentie en jongvee-opfok.

Met behulp van veertig risico-controlepunten, verdeeld over de zeven categorieën, wordt de aanwezigheid van mogelijke risico’s geïnventariseerd. De meetpunten worden gescoord op een schaal lopend van 5 (risicoarm) tot 1 (risicovol). Door de punten op de zeven assen met elkaar te verbinden ontstaat een vlak in het spinnenweb. Hoe groter het gekleurde vlak, hoe risicoarmer het bedrijf ingericht is.

De veehouder ontvangt als rapportage de figuur van KoeKompas, de scorelijst en een kort verslag met een toelichting op de inventarisatie. Op basis daarvan geeft de dierenarts passende adviezen waar verbeteringen mogelijk zijn en worden actiepunten benoemd.

Door KoeKompas jaarlijks te herhalen ontstaat er een verbetercyclus aan de hand van een actuele risico-inventarisatie en evaluatie van de melkkwaliteit, de diergezondheid en het welzijn van de veestapel.

Bedrijfsgezondheidsplan

Met KoeKompas kan de melkveehouder tevens invulling geven aan de eisen van het wettelijk verplichte Bedrijfsgezondsheidsplan (BGP). Vereisten zijn dan dat:

  • de melkveehouder KoeKompas binnen twaalf maanden na het laatste BGP/KoeKompas laat opstellen, én
  • de één-op-één dierenarts KoeKompas ondertekent.

Welzijnsmonitor

Als resultaat van het opstellen van KoeKompas ontvangt de veehouder ook een rapportage van de WelzijnsMonitor. Dit is een meting van het welzijn van de veestapel. Deze monitor is een praktische invulling van de Welfare Quality®-standaard.

Noot: Het bedrijfsbehandelplan maakt geen onderdeel uit van KoeMonitor en moet ook worden opgesteld met dierenarts.

Informatie voor melkveehouder

Als veehouder bent u zelf verantwoordelijk tijdig een afspraak in te plannen met uw dierenarts. Wanneer u KoeKompas wil gebruiken als BGP bent u verplicht deze binnen twaalf maanden te laten opstellen. Zo niet, dan is de frequentie afhankelijk van de eisen van uw zuivelonderneming.

KoeKompas moet uitgevoerd worden door een IKM-opgeleide dierenarts. Indien uw één-op-één dierenarts dat niet is, moet u een dierenarts vragen die wel IKM-opgeleid is. Indien KoeKompas ingezet wordt als BGP, moet deze wel mede-ondertekend worden door de één-op-één dierenarts.

Voorafgaand aan een KoeKompas-bezoek moet u als melkveehouder zelf het ‘veehouders-deel’ aanleveren.

Tijdens een KoeKompas-bezoek zal de dierenarts een ronde lopen over het bedrijf. Het handboek KoeKompas dient als richtlijn voor de dierenarts om het bedrijf zo volledig mogelijk te kunnen inventariseren. Na de bedrijfsronde zal alle informatie online verwerkt worden met aansluitend adviezen passend bij de doelstellingen van het betreffend melkveebedrijf.

Nee, er zijn geen consequenties verbonden aan de uitkomsten van de KoeKompas-score. KoeKompas is een managementinstrument om mogelijke risico’s te inventariseren en is bedoeld als hulpmiddel en niet om op af te worden gerekend.

Informatie voor dierenarts

Nee, er zijn geen consequenties verbonden aan de uitkomsten van de KoeKompas-score. KoeKompas is een managementinstrument om mogelijke risico’s te inventariseren en is bedoeld als hulpmiddel en niet om op af te worden gerekend.

De scores geven een risico-inventarisatie en dienen, samen met de overige gegevens van het bedrijf, als ondersteuning voor het geven van adviezen. Er zijn en blijven vanuit KoeMonitor geen consequenties aan de score op de zeven categorieën in KoeKompas.

Indien u wilt deelnemen aan de IKM-training om het certificaat te behalen, kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar ikm@icovet.nl

Voor het mogen uitvoeren van een KoeKompas moet u als dierenarts IKM-getraind zijn. Een dierenarts kan zich hiervoor aanmelden door een e-mails te sturen naar ikm@icovet.nl

Nee, het is aan een individuele dierenarts zelf om dat te bepalen.